ĐÁNH GIÁ ASOBI COIN ICO


Gii thiu v ASOBI COIN

ASOBI TH TRƯỜNG s dng công ngh blockchain đ cung cp mt h thng được bo v đ phân phi ni dung cũ.
Các dch v ni dung k thut s hin ti không cp giy phép cho người dùng, điu này làm cho nó không th bán li hoc khi mt dch v đóng ca, người dùng mt ni dung ca h. Ti ASOBI MARKET, người dùng s hu giy phép mà chúng tôi có th đm bo thông qua DRM, H thng bo mt phân cp (DSS). H thng này cho phép giao dch ni dung s th cp an toàn vi ABX.
GII THIU Khái nim và gii pháp:
Khái nim thương mi ni dung s trên th trường th cp phân phi. Mt k nguyên kinh tế blockchain mi cho các nhà xut bn, người to và người dùng. Nn tng ASOBIMO DApps s làm cho ni dung s trên th trường th cp tr thành tài sn quý giá cho tt c các bên và cung cp tri nghim giao dch bo đm vi chi phí ti thiu và không có ma sát.
Vn đ  :
N
i dung k thut s đôi khi có th quá d sao chép. Làm cách nào đ chúng tôi cho phép phân phi li ni dung hot đng cho người dùng, người sáng to và nhà xut bn?
Gii pháp:
 
 ASOBIMO dApps s cung cp mt nn tng ni dung ph được phân phi vi H thng bo mt phân cp (DSS). Blockchain s cung cp bng chng không th chi cãi v quyn s hu ni dung.

Ví d

Mc trò chơi  :
B
n có th bán vũ khí quý hiếm hoc các mt hàng trò chơi khác ti ca hàng ca chúng tôi và sau đó trao đi chúng thành tin đin t. Bn có th s dng tin đin t đó trên các trò chơi mi hoc ni dung k thut s khác.
Manga:
B
n có th bán manga k thut s đã đc ti hiu sách th cp ca chúng tôi và sau đó trao đi chúng thành tin đin t.
Âm nhc: 
N
ếu bn có âm nhc mà bn không nghe na, bn có th d dàng bán chúng ti ca hàng ca chúng tôi và sau đó trao đi thành

GII THIU ROADMAP:

1) .Thành viên năm 2018
Cung cp WALLET ASOBI. Cho phép s dng ASOBI COIN trong ASOBIMO và các công ty khác. Khi chy TH TRƯỜNG ASOBI, Nn tng ni dung ph được phân phi cho giao dch thương mi trong trò chơi.
2) .Mng 2019
Cung cp Nn tng ni dung ph được phân tán cho sách và truyn tranh k thut s ti TH TRƯỜNG ASOBI.
3) .June 2019
Cung cp Nn tng ni dung ph được phân phi cho nhc, phim, vé đin t, v.v. ti TH TRƯỜNG ASOBI.
4) .Thành viên năm 2019
Cho phép s dng ASOBI COIN trong hơn 1000 trò chơi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết sau:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

What exactly is BETFORM?

Đánh giá dự án Argentas

Nền tảng giao dịch Crypto IronX với trao đổi tài sản trực tiếp